Accommodatiestudie

Wat gaan we doen met onze (gemeentelijke) accommodaties? Wat is de staat van onderhoud van onze gebouwen, voldoen de ruimten nog aan de eisen die organisaties met hun activiteiten eraan stellen? Welke komen in aanmerking voor privatisering? Welke voegen we samen? Welke stoten we af? Zijn de accommodaties klaar voor de toekomst?  Minos & Twisk biedt u een methodiek waarbij het aanbod van en de vraag naar accommodaties helder in beeld wordt gebracht en op basis waarvan beleid kan worden geformuleerd.

Het aanbod:  een inventarisatie van de accommodaties vertalen wij in een portfolioanalyse. De portfolio bestaat uit kaartbeeld(en) met een onderliggende database. In de database zijn de kenmerken opgenomen van de onderscheiden accommodaties. Die kenmerken hebben betrekking op product markt, omvang en bezettingsgraad, organisatie, condities, functionaliteit gebouw, balans en exploitatie, bereikbaarheid en veiligheid.

De vraag: de huidige en toekomstige vraag naar accommodaties helder in beeld gebracht. Ook trends in ontwikkelingen in de markt en specifieke wensen bepalen de vraag naar accommodaties. Uiteindelijk brengen we in de analyse vraag en aanbod bij elkaar in een beleidsformulering. Met behulp van inzichtelijke schema’s doen wij aanbevelingen over het accommodatiebeleid als geheel en de verschillende accommodaties afzonderlijk. We geven een heldere visie op aspecten als spreidingsbeleid, nieuwe vormen van aanbod en de overweging onderdelen wel of niet te privatiseren. Een en ander wordt gemotiveerd en gestaafd aan een financiële onderbouwing van de beleidsformulering:

Het resultaat: Het accommodatieonderzoek van Minos & Twisk geeft u inzicht in de sterktes en zwaktes van de accommodaties in uw gemeente en de mogelijkheden voor de toekomst. U krijgt inzicht in de vraagaanbodverhoudingen en de toekomstperspectieven op basis waarvan u verantwoorde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen kunt nemen. De portfolio van accommodaties is zo ingericht dat ze als monitorinstrument dient waarmee u de effecten van beleidsbeslissingen kunt kwantificeren.