Locatiestudie

De locatiestudie van Minos & Twisk is een op financiële en maatschappelijke haalbaarheid gerichte analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden van een locatie of gebied. Ze komt zoveel mogelijk in interactie met de belangrijkste stakeholders tot stand. We houden rekening met hun belangen om tot realistische oplossingen te komen. Daarbij kan het gaan om grondwaardevermeerdering, functionaliteit, duurzaamheid of behoud van landschappelijke waarde.

In de analyse zijn de volgende elementen van belang:

  • ruimtelijk beleid van lokale en hogere overheden en vigerend bestemmingsplanbeleid;
  • eventuele milieutechnische belemmeringen en de economische positie van bestaande bedrijvigheid;
  • de functionele omgeving en locatiespecifieke kenmerken;
  • kansen voor commercieel vastgoed, woningbouw en/of andersoortige functies;
  • stedenbouwkundige mogelijkheden en landschappelijke waarden;
  • grondposities van eigenaren, belangen van exploitanten en gebruikers;
  • bereikbaarheid en parkeermogelijkheden

Wanneer het om één specifiek gewenste ontwikkeling gaat, kunnen ook meerdere locaties tegen elkaar afgewogen worden. De uitkomsten vertalen wij naar een conceptueel voorstel en een oordeel over de financiële en juridisch-planologische haalbaarheid met bijbehorend risicoprofiel.