Strategisch Management

Minos & Twisk kan u in het kader van strategisch management adviseren op twee terreinen: (1) uitwerking van de ontwikkelingsstrategie en het organisatiemodel en (2) de verankering van duurzaamheid in het ontwikkelingsproces en (3) selectie en aanbesteding.

Uitwerken ontwikkelingsstrategie

– Ontwikkelingstrategie en organisatie: wij werken samen met u uit aspecten als de definitie van het gezamenlijke doel, de verdeling van risico’s en winstdeling tussen deelnemende partijen,    financieringsbijdragen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Deze vertalen wij naar een meest geschikt organisatiemodel. Wat voor de samenwerking in ieder geval geldt, is dat een deel van de zeggenschap wordt verlegd van de publieke sector naar de private sector. Deze PPS-constructie kunnen wij vervolgens voor u in een ‘juridisch jasje’ gieten in de vorm van een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin werken wij samen met een aantal zelfstandig opererende juristen.

Verankering duurzaamheid: Co5 aanpak

– Co5 aanpak: De essentie van de aanpak is het integreren van duurzaamheid in het ruimtelijk ontwikkelingstraject, vanaf inititatieffase tot en met realisatie. De aanpak bevat 5 Co’s waaraan voldaan moet zijn om duurzaamheid in ontwikkelingsproces goed te kunnen verankeren.

  • Condities: definiëren van integrale plankaders vertaald in meetbare prestaties met betrekking tot functies, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en financiën
  • Coalities: effectieve samenwerking en heldere afspraken met partners; prestaties borgen in privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomsten
  • Coördinatie: werkzaamheden vastleggen in een werkprotocol met taken en verantwoordelijkheden; DuGo-coördinator heeft centrale coördinerende rol
  • Controle : contractueel afgesproken prestaties controleren op ijkmomenten van het ontwikkelingstraject
  • Communicatie : brede (consumenten)voorlichting om acceptatie te kunnen verkrijgen.

Selectie en aanbesteding

Het kiezen van de juiste marktpartij tegen de juiste condities kan van groot belang zijn voor een voorspoedige projectvoortgang. En het kiezen van de juiste marktpartij vraagt om een goede voorbereiding. En dat is nog niet zo eenvoudig. Het formuleren van uitsluitingsgronden en selectiecriteria vragen om de nodige deskundigheid;  de selectie- en gunningsprocedure om de nodige juridische zorgvuldigheid. Daarbij is niet alleen kennis van aanbestedingsprocedures belangrijk, maar ook inhoudelijke kennis. Immers de goede vragen moeten worden gesteld en de antwoorden van kandidaten moeten op hun juistheid worden beoordeeld.

Wij begeleiden u in aanbestedingsprocedures van werken en diensten. Tot de activiteiten die hiermee verband houden behoort het kiezen van de juiste aanbestedingsprocedure, het voorbereiden van selecties, het opstellen van staat van inlichtingen, het deelnemen in selectiecommissies, het opstellen van voortgangsrapportages, het namens de opdrachtgever voeren van onderhandelingen en het opstellen van contracten.